4. nivo Geštalt Life coaching-a - Master nivo

Traje 200 časova. Odvija se u 15 modula. Ovaj nivo edukacije je usmeren na produbljivanje stečenih znanja i usavršavanje korišćenja coaching tehnika uz sagledavanje i detaljnije upoznavanje sa poljima primene coaching procesa. Tokom ovog nivoa edukacije polaznici će steći znanja koja su primenljiva u radu u oblasti biznisa, porodičnih i partnerskih odnosa, u radu na ličnom ili profesionalnom razvoju klijenata kao i znanja vezana za polja moralnog i duhovnog razvoja ličnosti.

Tokom master nivoa edukacije korisnici programa će kroz prezentacije, iskustveni rad i vežbe:

 • Naučiti kako da permanentno investiraju u lični razvoj i inspirišu svoje klijente na ulaganja i upornost u prevazilaženju prepreka koje su neminovne na putu uspeha.

 • Steći znanja o tehnikama kreiranja strategija razvoja na raznim životnim poljima (odnos sa sobom, odnos sa drugima, polje zdravlja, emocionalni razvoj, profesionalni razvoj, razvoj na polju partnerskih odnosa i roditeljstva, moralni i duhovni razvoj).

 • Steći znanja o ulozi socijalnih veština na polju posla, strategijama komunikacije sa saradnicima, načinima za formiranje i vođenje uspešnih timova i strategijama upravljanja sobom, drugima i promenama u radnom okruženju.

 • Osvestiti sopstvene socijalne uloge, upoznati se sa njihovim karakteristikama, specifičnostima i funkcijama i ovladati znanjima potrebnim da podrže klijenta u istraživanju i odgovornom oblikovanju sopstvenih socijalnih

 • Steći znanja o važnim faktorima profesionalnog razvoja, njihovom značaju i načinima za njihovo unapređenje i odgovorno i mudro korišćenje u funkciji razvoja.

 • Steći znanja o emocionalnoj inteligenciji, njenom razvoju, ulozi i značaju koji ima za dostizanje ciljeva, kao i faktorima koji doprinose njenom razvoju sa posebnim akcentom na ulogu svesnosti u razvoju emocionalne inteligencije.

 • Sagledati osnovne faktore formiranja i negovanja uspešnog partnerskog odnosa, upoznati se sa tehnikama za prevazilaženje kriza u partnerskim odnosima i steći uvid u značaj skladnih partnerskih odnosa za osećaj zadovoljstva i uspeha u životu.

 • Steći znanja o osnovnim zadacima roditeljstva, faktorima vezanih za uspešno roditeljstvo i razlozima zbog kojih neki odnosi roditelj- dete postaju disfunkcionalni, značaju prihvatanja promena u kvalitetu ovog odnosa i upoznati se sa tehnikama za unapređenje roditeljstva.

 • Dobiti informacije o karakteristikama i fazama duhovnog razvoja, njegovim potencijalima, mogućnostima i značaju za funkcionisanje osobe i njen doživljaj smisla i ispunjenosti.

 • Steći znanja o zakonitostima moralnog razvoja, aspektima moralnosti, poslovnoj etici i dobiti smernice vezane za praktikovanje etičkog kodeksa geštalt life coachinga.

 • Ovladavati samostalnim vođenjem coaching procesa kroz radove u parovima u grupi, kroz analizu i pripremu prezentacija pojedinih tema i tehnika i kroz supervizije svojih radova sa klijentima.

 • Polaznici će steći priliku da kroz lične radove na sebi, u grupi ili van nje, unaprede i podignu svoje kapacitet za uspešno bavljenje coachingom i na iskustven način savladanju neke od tehnika coaching procesa.