3. nivo Geštalt Life coaching-a - Napredni nivo

Traje 160 časova raspoređenih u 20 dana. Odvija se u 14 modula. Ovaj nivo edukacije je usmeren na sticanje coaching veština zasnovanih na ključnim znanjima vezanim za strukturu i razvoj ličnosti, dinamiku procesa promene, strukturu motivacije i tehnike svesnosti koje podržavaju postizanje kreativne adaptacije i uspeh u životu. Na ovom nivou će se polaznici upoznati sa tehnikama svesnosti i njihovom primenom u radu, naučiti kako da motivišu klijente da podrže sebe i istraju u svom pohodu ka ciljevima, naučiti da razlikuju normalne od psihopatoloških fenomena, naučiti da prepoznaju i razviju svoje potencijale za rad sa klijentima, ali i ograničenja u radu sa pojedinim tipovima klijenata. Polaznici će se upoznati i sa osnovnim postavkama drugih psihoterapijskih pravaca koji se mogu uspešno koristiti u coachingu (psihoanaliza, kognitivno-bihejvioralna terapija, NLP, telesni pravci u psihoterapiji i TA) i ovladati osnovnim geštaltističkim tehnikama u radu baziranim na postizanju svesnosti u ‘’sada i ovde’’ situaciji.

 

Tokom naprednog nivoa edukacije korisnici programa će kroz prezentacije, iskustveni rad i vežbe:

 

 

 • Steći znanja o osnovnim postavkama geštalt terapije vezanim za strukturu i dinamiku ličnosti koje su neophodne za razumevanje coaching procesa i korišćenja tehnika svesnosti u radu sa klijentima.

 • Upoznati se sa fenomenom svesnosti, fazama ciklusa svesnosti, načinima prekidanjima u okviru tog ciklusa i steći uvid o problemima i teškoćama koje nastaju kao posledica prekidanja kontakta.

 • Ovladati ‘’sada i ovde’’ tehnikama postizanja i proširivanja svesnosti, kroz eksperimentaciju i dijaloški odnos i naučiti kako da podrže klijenta da praktikuje i koristi svesnost u cilju funkcionalne i kreativne adaptacije, dostizanja ciljeva i postizanja većeg stepena zadovoljstva.

 • Steći znanja o paradoksalnoj teoriji promene i značaju upoznavanja i prihvatanja sebe onakvih kakvi jesmo kao nužnog uslova funkcionalne i stabilne promene.

 • Steći znanja o osnovnim postavkama različitih psihoterapijskih pravaca o strukturi i dinamici ličnosti (psihoanaliza, kognitivno-bihejvioralna terapija, NLP, telesni pravci u psihoterapiji i TA).

 • Dobiti informacije o tome koje osobine treba da poseduje i neguje dobar i uspešan coach i neophodnosti rada na sebi kroz obuke i permanentnu superviziju.

 • Steći znanja o vrstama psihopatoloških fenomena i poremećaja, njihovim osnovnim karakteristikama, ličnim ograničenjima u radu sa ovakvim klijentima i načinima postavljanja adekvatnih granica i upućivanja klijenta na savetovanje ili psihoterapiju kada je to neophodno.

 • Dobiti znanja o složenoj strukturi motivacije, faktorima koji utiču na motivaciju i ulozi svesnosti o svojim potrebama i željama kao faktora motivacije.

 • Upoznati se sa faktorima koji slabe i ugrožavaju motivaciju za dalji rast i razvoj i načinima rada za postizanje višeg stepena motivisanosti kod klijenata koji se suočavaju sa padom motivacije ili ambivalencijom.

 • Naučiti da prepoznaju unutrašnje i spoljašnje otpore promenama, njihovu ulogu kao i načine za njihovo prevazilaženje kod sebe samih i u radu sa klijentima.

 • Steći znanja o konfliktima, njihovim uzrocima, fazama nastanka, funkcijama i načinima za njihovo prevazilaženje i steći uvid u to kako konflikt može biti iskorišćen u funkciji rasta i razvoja, sebe i odnosa.

 • Steći znanja o faktorima koj doprinose razvoju i unapređenju samopouzdanja i njegovom značaju za postizanje uspeha i ovladati tehnikama unapređenja samopouzdanja.

 • Prepoznati značaj rada na telu i neverbalnog ispoljavanja klijenta u coaching procesu, steći razumevanje veze između telesnog i mentalnog i upoznati se sa tehnikama rada na telesnom, njihovim mogućnostima i ograničenjima.

 • Steći znanja o tome šta su nezavršeni poslovi, kako nastaju, na koji se način mogu ispoljavati i do kakvih posledica dovode u funkcionisanju osobe i upoznati se sa tehnikama rada na nezavršenim poslovima i značajem njihovog završavanja u „sada i ovde’’.

 • Upoznati se sa tehnikama praćenja coaching procesa, načinima evaluacije, dobijanja i davanja feedback-a i mogućnostima korišćenja dobijenih inormacija za unapređenje procesa.