2. nivo Geštalt Life coaching-a - Osnovni nivo

Traje 80 časova raspoređenih u 10 dana. Odvija se u 9 modula usmerenih na savladavanje osnovnih veština otkrivanja, fokusiranja, usmeravanja i podržavanja klijenta u coaching procesu i sticanje osnovnih veština i znanja neophodnih za dostizanje uspeha.

Tokom osnovnog nivoa edukacije korisnici programa će kroz prezentacije, iskustveni rad i vežbe:

 • Steći znanja o tome kako da uspostave dobro strukturian i jasan okvir za rad sa klijentom koji će biti u potpunosti u funkciji podsticanja razvoja klijenta

 • Dobiti informacije o mogućim načinima i uslovima rada sa klijentima i njihovim specifičnostima, prednostima i manama.

 • Steći znanja o tome kako da uspostave partnerski odnos poverenja sa klijentom i podstaknu njegovu motivaciju za rad na dostizanju ciljeva i inspirišu njegovo dalje napredovanje, bez direktivnosti u odnosu na klijenta i bez davanja konkretnih saveta.

 • Naučiti kako da prevaziđu neke od mogućih teškoća u početnim seansama rada sa klijentom i kako da se nose sa individualnim razlikama među klijentima.

 • Naučiti da koriste tehnike aktivnog slušanja, posmatranja i fokusiranja klijenta i efikasno osvetle sve važne informacije koje su klijentu potrebne za donošenje mudrih odluka.

 • Naučiti da postave prava pitanja i time usmere klijenta u pravcu pronalaženja pravih rešenja.

 • Naučiti da identifkuju osnovne sastojke potrebne za uspeh klijenta, mapiraju snage razvoja i pomognu klijentu da definiše svoje ciljeve i odredi pravce delovanja.

 • U potpunosti ovladati efikasnim tehnikama definisanja sopstvenih ciljeva, izbora prioriteta i kreiranja optimalnog plana realizacije i ovladati tehnikama za prepoznavanje i prevazilaženje spoljašnjih i unutrašnjih prepreka realizacije plana.

 • Steći osnovno razumevanje razvojnih procesa formiranja ličnosti i razvojnih zadataka i dostignuća svake od faza razvoja.

 • Steći znanja o razlikama  između disfunkcionalnog i zdravog  načina prevazilaženja životnih kriza.

 • Steći znanja o asertivnom ponašanju, preprekama ovakvom načinu reagovanja i ovladati tehnikama za  povećanja repertoara asertivnog ponašanja i osnaživanja lične asertivnosti.

 • Dobiti znanja o ličnoj odgovornosti za kontrolu sopstvenih procesa, njenom značaju za preuzimanje kontrole nad svojim životom i neophodnosti za postizanje uspeha.

 • Uvideti u značaj postavljanja jasnih granica i razlikovanja sopstvene od tuđe odgovornosti i osvestiti načine ne koje se odričemo sopstvene odgovornosti i posledice takvog stila življenja.

 • Steći znanja o tehnikama jezika odgovornosti i njegovog značaja za efikasno upravljanje našim unutrašnjim procesima.

 • Steći znanja o stresu, njegovom nastanku, funkciji i različitim manifestacijama i upoznati se sa tehnikama i metodama za kontrolu i prevazilaženje stresa.

 • Ovladati osnovnim konceptima self marketinga i steći uvid o njegovoj ulozi u unapređenju slike o sebi i naučiti neke od veština samoprezentacije.